Naša priorita je odborný prístup a Vaša spokojnosť.

Komplexné služby BOZP, OPP, ADR, RID

Kontaktujte nás

O nás

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť je výsledkom dlhoročnej aktívnej činnosti odborných pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Cieľom je poskytovať komplexné zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), prepravy nebezpečného tovaru (ADR/RID) a odborné školenia vybraných profesií.

Problematika v zmienených oblastiach je veľmi široká a vyžaduje si odborné vedomosti z rôznych vedných disciplín. Vieme, že pri zabezpečovaní Vašich aktivít máte dosť iných povinnosti ako sledovať legislatívu BOZP, OPP, ADR/RID a periodicitu odborných školení. Aby ste boli zbavení týchto starostí, chceme Vám ponúknuť naše služby. O kvalite nami poskytovaných služieb svedčí spokojnosť našich zákazníkov.

Výberom našich služieb:

 • splníte legislatívnu povinnosť
 • zvýšite úroveň preventívnej činnosti
 • zlepšíte profesionalitu a povedomie zamestnancov
 • znížite riziká vzniku požiarov, pracovných úrazov a iných nežiaducich udalostí
 • eliminujete náklady na sankcie

Máte záujem o naše služby? Potrebujete viac informácií? Máte špecifickú požiadavku? Napíšte nám. Odpovieme Vám v najkratšom možnom čase.

BOZP

Prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov Vám zabezpečíme bezpečnostno-technickú službu, odborné poradenstvo, vypracovanie dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov, výkon školení zamestnancov a oveľa viac.

OOP

Zabezpečujeme kvalitne vypracované dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom. Vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky. Určíme miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok.

Školenia

Cieľom našich školení je oboznámiť zúčastnených o bezpečnosti pri prácach vo výškach bez použitia horolezeckej techniky. Oboznámenie vodičov s bezpečnosťou práce pri prevádzke motorových vozidiel. Poučenie osôb bez elektrotechnického vzdelania o bezpečnosti pri práci s elektrinou.

Naše služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (skrátene BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými je bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci. Zatiaľ čo ochrana zdravia pri práci napĺňa hlavnú praktickú funkciu obsahu pojmu BOZP, bezpečnosť práce predstavuje spôsob, akým je dosahovaná

V slovenskej legislatíve sa bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov pri práci zaoberá zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá každému zamestnávateľovi v zmysle § 21 ods. 3 a 4 zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu (skrátene BTS).

Prostredníctvom našich autorizovaných bezpečnostných technikov Vám zabezpečíme:
 • bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • výkon školení zamestnancov v predpísaných termínoch
 • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov
 • identifikácia a posudzovanie rizík
 • návrh osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom, odškodňovanie a pod.)
 • výkon previerok pracovísk zamestnávateľa s identifikáciou nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť)
 • zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
 • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách
bozp

Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v § 14 predpisuje stavebníkovi (investorovi)  stavby povinnosť,  aby vymenoval jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti. Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori), na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktorú bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ. Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie.

Prostredníctvom našich koordinátorov bezpečnosti Vám zabezpečíme:
 • návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín
 • vypracovanie plánu BOZP na stavenisko
 • kontrolu dodržiavania opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby
 • podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP)
 • spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami
 • informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP a rizikách,
 • účasť na poradách, pri šetrení nežiaducich udalostí na stavbe
 • spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe
 • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z. z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu
koordinacia

Ochrana pred požiarmi (skrátene OPP) je súbor metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov . Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. technikom požiarnej ochrany.

Prostredníctvom našich technikov požiarnej ochrany Vám zabezpečíme:
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • komplexné odborné poradenstvo a ďalšie činnosti podľa Vašich potrieb
opp
Práce vo výškach bez použitia horolezeckej a speleologickej techniky

Za prácu vo výške sa považuje akákoľvek činnosť, pri ktorej je osoba ohrozená pádom z výšky alebo do hĺbky. Za práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú napr. práce na rebríku, lešení, prípadne inej pomocnej plošine. Takúto činnosť najčastejšie vykonávajú remeselné a odborné pracovné pozície ako murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, zámočníci, tesári, vodiči nákladných motorových vozidiel...

Cieľom školenia je zúčastnených oboznámiť o bezpečnosti pri takýchto prácach, o bezpečných pracovných postupoch pri prácach na rebríku, na lešení, prípadne pomocných pracovných plošinách a informovať ich o nebezpečných pracovných postupoch a prácach. Každý účastník školenia obdrží doklad, ktorý mu slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti na činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

práca vo výškach
Školenie vodičov

Cieľom školenia je oboznámiť vodičov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel, bližšie informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách vyplývajúcich z vedenia motorového vozidla a oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách a udalostiach, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel. Výsledkom školenia je zopakovanie si pravidiel cestnej premávky, informovanie o legislatívnych zmenách, zníženie počtu úrazov a nehôd pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel.

školenie vodičov
Školenie osôb bez elektrotechnického vzdelania

Cieľom školenia je dostatočne poučiť osobu bez elektrotechnického vzdelania znalými osobami tak, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvu, ktoré môže vytvárať elektrina. Po absolvovaní školenia môže poučená osoba:

 • samostatne obsluhovať jednoduché elektrické zariadenia všetkých napätí pri používaní predpísaných ochranných prostriedkov a dodržiavaní miestnych bezpečnostných a prevádzkových predpisov, s ktorými boli preukázateľne oboznámené
 • pracovať podľa pokynov na elektrických zariadeniach nízkeho napätia bez napätia
 • pracovať s dohľadom na odpojených elektrických zariadeniach vysokého napätia
 • merať skúšobným zariadením (informatívne skúšky výrobkov...)
školenie

Je to Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu a rozdeľuje náklady podľa tried nebezpečnosti. Dohoda bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod gesciou Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Na Slovensku  je účinná od 17.8.1986 a treba brať do úvahy, že ADR  platí aj pri vnútroštátnej preprave pre všetkých účastníkov prepravy, t.j. odosielateľa, dopravcu a príjemcu, ako aj pre iných zúčastnených (napr. nakladajúcu, baliacu, plniacu organizáciu, prevádzkovateľa cisternového kontajnera  a pod.).

Od. 1.1.2003 musí mať každá spoločnosť vykonávajúca cestnú dopravu nebezpečných vecí, príp. ich balenie, plnenie, nakládku, vykládku  vymenovaného jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov (okrem výnimiek stanovených v bode 1.1.3.1 ADR).

Poskytujeme služby externého bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou. Našou úlohou je nastaviť klientom pracovné procesy a postupy spojené s prepravou nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru tak, aby boli v súlade s dohodou ADR.

Povinnosť vymenovať alebo ustanoviť bezpečnostného poradcu pre cestnú dopravu v súlade s požiadavkami odd. 1.8.3 Dohody ADR je definovaná v zákone NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave § 36, odsek 1 – Odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných vecí alebo ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat, poškodeniu majetku alebo ohrozeniu životného prostredia, je povinný vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať.

Prostredníctvom našich bezpečnostných poradcov Vám zabezpečíme:
 • dodávateľsky zabezpečiť klientovi pozíciou bezpečnostného poradcu ADR
 • vypracovanie kompletnej vnútropodnikovej dokumentácie a jej aktualizácia (prevádzkový poriadok, Bezpečnostný plán, Výročná správa, Hlásenie v prípade mimoriadnej udalosti a pod.)
 • klasifikácia nebezpečných látok a nebezpečných odpadov podľa ADR
 • školenie zamestnancov zúčastnených na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (t. j. osoby uvedené v odd. 8.2.3 ADR – prevádzkovatelia cestných vozidiel alebo odosielatelia, osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci, osoby pracujúce ako zasielatelia alebo v zasielateľských agentúrach, vodiči prepravujúci nebezpečné veci podľa výnimiek uvedených v odd. 1.1.3 ADR)
 • poradenský servis na telefóne
 • poradenský servis formou osobných konzultácií
 • kontrolná činnosť – fyzický výkon kontroly
adr

Je  to poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru - dodatok C k Dohovoru COTIF (Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave) ktorý bol podpísaný v roku 1980. Určuje, ktoré nebezpečné látky sú z medzinárodnej prepravy vylúčené a ktoré sú za určitých podmienok pripustené na prepravu. Poriadok RID je medzinárodná zmluva.  Platí aj pri vnútroštátnej preprave (ak sú splnené podmienky na prepravu nebezpečného tovaru) pre všetkých účastníkov prepravy, t.j. odosielateľa, dopravcu a príjemcu, ako aj pre iných zúčastnených (napr. nakladajúcu, baliacu, plniacu organizáciu, prevádzkovateľa cisternového kontajnera  a pod.) každá organizácia vykonávajúca železničnú dopravu nebezpečných vecí, príp. ich balenie, plnenie, nakládku, vykládku  musí mať vymenovaného jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov (okrem výnimiek stanovených v bode 1.1.3.1 RID,  v ČR v prípade ak prepravuje viac ako 50 t nebezpečných vecí za rok).

Podľa Zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach §23, odsek (5), písmeno (e), preprava nebezpečného tovaru na území Slovenska je zakázaná ak nie je zabezpečená bezpečnostnými poradcami pre prepravu nebezpečného tovaru s potrebným osvedčením o odbornej príprave. Zároveň povinnosť určiť bezpečnostného poradcu pre účastníka prepravy nebezpečného tovaru je zakotvená v Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru – Poriadok RID , odd. 1.8.3.

Prostredníctvom našich bezpečnostných poradcov Vám zabezpečíme:
 • dodávateľsky zabezpečiť klientovi pozíciou bezpečnostného poradcu RID
 • vypracovanie kompletnej vnútropodnikovej dokumentácie a jej aktualizácia (prevádzkový poriadok, Bezpečnostný plán, Výročná správa, Hlásenie v prípade mimoriadnej udalosti a pod.)
 • klasifikácia nebezpečných látok a nebezpečných odpadov podľa RID
 • školenie zamestnancov zúčastnených na preprave nebezpečného tovaru železničnou dopravou (osoby uvedené v bode 1.3.2.2.1 RID – prevádzkoví zamestnanci, zamestnanci zodpovední za kontrolu vozňov a zamestnanci zodpovední za riadenie železničnej prevádzky a posunu)
 • poradenský servis na telefóne
 • poradenský servis formou osobných konzultácií
 • kontrolná činnosť – fyzický výkon kontroly
rid

Vyhodnotíme a porovnáme požiadavky platnej legislatívy v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi s reálnym stavom ich dodržiavania vo Vašej spoločnosti.

Výkon auditu zahŕňa:
 • kontrolu dokumentácie BOZP a OPP
 • kontrolu potrieb všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP a vyhradených technických zariadení
 • kontrolu existujúceho posúdenia rizík
 • kontrolu prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • kontrolu postupov šetrenia pracovných úrazov
 • kontrolu harmonogramu a vykonávania kontrol a údržby vyhradených technických zariadení
 • kontrolu plnenia úloh so zameraním na stav pracovného prostredia
audit

Kontakt

Ing. Marcel Fázik
Estónska 14996/53
821 07 Bratislava
+421 902 426 545
marcel.fazik@bozpopp.sk
GDPR

Fakturačné údaje

Ing. Marcel Fázik
Estónska 14996/53
821 07 Bratislava
IČO: 51 312 484
DIČ: 11 23 413 027
IČ DPH: neplatnca DPH
Č.ŽR: 340-41025

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov .